Thông tin - Thống kê KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  
  
Trực tuyến 9
Tất cả 334
  

Thông tin - Thống kê

LĨNH VỰC THÔNG TIN - THỐNG KÊ KH&CN

 Thông tin khoa học và công nghệ là nhân tố thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển; phục vụ hữu ích trong công tác lãnh đạo và quản lý. Do đó, dịch vụ cung cấp thông tin KHCN của Trung tâm sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cho đối tác, bao gồm:

- Cung cấp thông tin, tài liu phân tích, tng hp phc v cho d báo, hoch đnh chính sách, lãnh đo, qun lý nhà nước;

- Cung cấp thông tin thư mc v: nhim v khoa hc và công ngh, tài liu s hu trí tu, công b khoa hc và công ngh trên tp chí, k yếu hi ngh, hi tho khoa học;

- Cung cấp danh mc các t chc, doanh nghip khoa hc và công ngh và cán b nghiên cu khoa hc và phát triển công nghệ;

- Cung cấp thông tin thng kê khoa hc và công nghệ;

- Cung cấp thông tin chi tiết v: nhim v khoa hc và công ngh, tài liu s hu trí tu, công b khoa hc và công ngh trên tp chí, kỷ yếu hi ngh, hi tho khoa học;

- Cung cấp thông tin chi tiết v các t chc, doanh nghip khoa hc và công ngh và cán b nghiên cu khoa hc và phát trin công nghệ;

- Tra cứu, cung cp, trao đi, chia s thông tin khoa hc và công nghệ;

- Tư vn, xây dng cơ s d liu khoa hc và công ngh, các trang thông tin và cng thông tin đin t v khoa hc và công ngh; xây dng thư vin đin t, thư vin s; s hóa tài liu; xây dng các tài liu đa phương tin v khoa hc và công nghệ;

- Tổ chc hi ngh, hi tho, trin lãm khoa hc và công ngh, ch công ngh và thiết b; truyn thông, ph biến thông tin khoa hc và công nghệ;

- Các hình thức dch v thông tin khoa hc và công nghệ khác có liên quan.

Các bài viết khác